Kích thước container lạnh

by Yen
(VN)

Xin cho biet kich thuoc trong cua container lanh 40 HC RF?

Xin cam on.

Comments for Kích thước container lạnh

Average Rating starstarstar

Click here to add your own comments

Nov 26, 2010
Rating
starstarstar
Kích thước container lạnh
by: Mod

Kích thước bên trong của container lạnh của các hãng tàu không tuyệt đối giống nhau, mà chỉ đảm bảo kích thước tối thiểu.

Về cơ bản, kích thước bên trong của những container reefer này như sau:

Loại 20': dài x rộng x cao = 5.38m x 2.26m x 2.26m
Loại 40': dài x rộng x cao = 11.48m x 2.26m x 2.18m

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedInFree Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.