HAY NHIN LAI...

by Tau Phu Tan
(Hai Phong)

Hay nhin lai tat ca dien bien cuaa su viec nay, khi anh e tren tau da co thoi gian roi tau. Nhung do cong tac cuu ho cham tre nen viec dua phuong tien cuu ho ra qua cham, lam cho anh em chung toi chet giua bien khoi. Toi la mot nguoi da tung di tren con tau cung seri voi Phu Tan, thay mat a e thuyen vien tau Phu Tan, toi nguyen rua nhung ke trong Uy ban tim kiem cuu nan. Su viec nay neu den voi gia dinh cua nhung ke do thi sao?

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
A product of:


Free Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.