Giá cước container lạnh

by PHAM VAN ANH
(Hochiminh city, vietnam)

Em đang làm đề tài về vận tải hàng trái cây từ HCM đi Quảng Châu (TQ.)


Vậy cho em hỏi: tại thời điểm hiện tại thì giá cước container20' lạnh đi tuyến HCM - HAI PHONG khoảng bao nhiêu ? (cả đường bộ và đường thủy).

Hãng vận chuyển nào có uy tín vận tải tuyến đường bộ HAI PHONG - GUANGZHOU (CHN)và giá cước vào khoảng bao nhiêu?

Thủ tục làm các loại giấy tờ tại các trạm Hải Quan và Cửa Khẩu như thế nào? Xin chia sẻ cho em biết với.

Xin cảm ơn !

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
A member of:


Free Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.