Fowarder - cũng thú vị mà!!!

by Benaidenho
(Hồ Chí Minh)

Mình nghĩ các hãng tàu có thể giữ tàu được hay không cũng nhờ phần lớn ở forwarder, còn khách hàng có thể tìm được hãng tàu tin cậy hay không cũng nhờ forwarder bởi đay là người cung cấp khách hàng chính- những người gắn bó lâu dài với hãng tàu.


Còn tạo ra giá trị GDP ư? Tất nhiên rồi, đây là một trong những nghề được công nhân và đánh giá cao trong vận tải mà. Mình thấy forwarder là một nghề rất thú vị, đáng được tôn trọng và có thể tạo dựng được nhiều mối quan hệ quen biết nữa.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Nghề Freight Forwarder.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedInFree Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.