Dung tích cont

by Thuy Ngoc
(Hai Phong, Việt Nam)

Cho em hỏi vì sao người ta lại quy định dung tích nhỏ nhất của cont là 1m3.

Comments for Dung tích cont

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 26, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Dung tích cont theo ISO NEW
by: Long - webmaster

Chào bạn Ngọc,

Vì cần phải quy định rõ thế nào là container tiêu chuẩn. Một trong số những điều kiện là phải có dung tích từ 1m3 trở lên. Nếu dung tích nhỏ hơn, container sẽ không đáp ứng được ISO 668:1995(E).

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
A member of:


Free Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.