Dũng ơi cháu ở đâu?

by Đào Duy Kiêm
(Hà Nội)

Tôi có đứa cháu ruột đi trên còn tàu xấu số này. Hy vọng sống sót ko còn. Chỉ mong sao tìm được xác cháu. Cháu ra di bỏ lại người vợ trẻ và đứa con 6 tháng tuổi. Bố mẹ cháu khổ quá Dũng cóc ơi

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
A member of:


Free Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.