Cost to transport one container

by Phil
(Newark NJ USA)

I just want to know how much it would cost to transport one container from Saigon to Newark NJ (USA) and how long does it take?


Thank you,

Comments for Cost to transport one container

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Aug 22, 2011
Rating
starstarstarstarstar
Cost for a container from Saigon to USA
by: Anonymous

Please contact Mr Phuong 0902 58 53 58

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
This website is a product of Vinalogs Co., Ltd.:


Tham gia
Nhóm Thủ tục hải quan

để nhận thông tin cập nhật hàng ngày