Container 20' HC

by Hoa
(Hanoi, Vietnam)

Xin cho biet co cont 20'HC khong?


Thanks
Hoa

Comments for Container 20' HC

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 28, 2013
Rating
starstarstarstarstar
cont 20 HC NEW
by: Anonymous

Co Cont 20HC, toi da tan mat chung kien, chieu dai nhu con 20', cao nhu cont 40'HC.
Vo nay toi da thay cua hang Kanway line

Nov 22, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Cont 20'HC NEW
by: Long - webmaster

Chào bạn Hoa,

Về lý thuyết thì có container 20'HC, nhưng quả thật tôi cũng chưa thấy bao giờ.

Không biết anh chị em khác trong nghề có thấy không? Rất mong nhận được sự chia sẻ.

Trân trọng,
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
A member of:


Free Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.