Chuyển hàng từ Quảng Châu - Trung Quốc về HCM - Việt Nam

by Ngọc Hà
(Hà Nội)

Gửi quý Công ty!


Đây là lần đầu tôi biết đến Website của Công ty.
Tôi muốn hỏi dịch vụ vận chuyên container chỉ nhận hàng nguyên cont hay nhận cả hàng lẻ (cụ thể về khối lượng nếu có nhận).

Hiện tôi đang cần vận chuyển hàng vải kiện từ Quảng Châu về Hồ Chí Minh. Hàng được đóng thành 1 cont 20 và 1 cont 40.

Công ty vui lòng cho tôi biết cước phí vận chuyển & thời gian và các thủ tục cần thiết.

Vui lòng gửi thông tin về địa chỉ mail : hoadai25012011@yahoo.com.vn

Comments for Chuyển hàng từ Quảng Châu - Trung Quốc về HCM - Việt Nam

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 16, 2011
Rating
starstarstarstar
Giá cước vận chuyển
by: Admin

Chào bạn Ngọc Hà,

Rất tiếc, website này chưa có chức năng cung cấp thông tin về giá cước vận chuyển. Hy vọng các bạn khác làm tại các công ty forwarder, logistics có thể giúp bạn.

Chúc thành công
Long - Admin

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedInFree Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.