Chịu lực

by Nguyen Xuan Vinh
(Vung Tau)

Cho tôi hỏi nơi nào của container chịu lực tốt nhất (đầu, cuối hay giữa container)?


Xin Cảm ơn.

Comments for Chịu lực

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Feb 05, 2013
Rating
starstarstarstarstar
Chịu lực của sàn container NEW
by: Long - webmaster

Chào anh Vinh,

Tôi thấy câu hỏi khá hay và khó. Theo suy luận của tôi do container dài, nên khả năng chịu lực ở hai đầu sẽ tốt hơn. Ở phần giữa do có độ võng, nên nhiều khả năng sẽ chịu lực sẽ kèm hơn.

Tuy vậy, tôi không chắc chắn lắm về vấn đề này. Hy vọng nhận được giúp đỡ của độc giả khác.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
A member of:


Free Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.