Chọn container 20ft hay 40ft?

by Nguyễn Thái Phong
(HCM)

Tại sao người ta thường chọn vận chuyển bằng 2 container 20ft thay vì chọn chọn 1 container 40ft?

Comments for Chọn container 20ft hay 40ft?

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Mar 22, 2012
Rating
starstarstarstar
Chọn container
by: Long - webmaster

Gửi bạn Phong

Chủ yếu vì lý do giới hạn trọng tải. 2 container 20ft cho phép đóng tối đa khoảng 50 tấn hàng, nhưng 1 container 40ft chỉ cho đóng khoảng 25 tấn hàng.

Với những hàng nặng, người ta thường chọn container 20ft.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.Tham gia group
Thủ tục hải quan trên Facebook
 

để trao đổi và cập nhật thông tin
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
This website is a product of Vinalogs Co., Ltd.:


Tham gia
Nhóm Thủ tục hải quan

để nhận thông tin cập nhật hàng ngày