Chữ số kiểm tra (Check Digit)

by Trần Hữu Cần
(Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh)

Xin vui lòng cho biết cách tính chữ số kiểm tra?

Comments for Chữ số kiểm tra (Check Digit)

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Oct 29, 2010
Rating
starstarstarstar
Chữ số kiểm tra
by: Anonymous

Bạn có thể xem cách tính chữ số kiểm tra tại đây.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Ký mã hiệu container.


Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
This website is a product of Vinalogs Co., Ltd.:


Tham gia
Nhóm Thủ tục hải quan

để nhận thông tin cập nhật hàng ngày