CCH - currency charge

by Mai
(Tp. HCM)

Hi Ban,


Minh bo sung them phi nay .

CCH = seafreight x CCH (thuong tinh theo phan tram)

Ban co biet phi nay khong? Bo sung vao danh muc nhe.

Thank.

Comments for CCH - currency charge

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Sep 14, 2011
Rating
starstarstarstar
CCH charge
by: Long - webmaster

Cám ơn bạn Mai đã thông tin. Cho mình hỏi phí này có sử dụng trong vận tải tàu chợ không? Mình cũng chưa thấy phí này bao giờ, thử search thử trên mạng cũng không thấy có. Bạn vui lòng giải thích thêm nhé.

Cám ơn nhiều
Long - Webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
A member of:


Free Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.