Cam on rat nhieu nhung chia se cua tien boi !!!

by Thu Trang
(Ho Chi Minh, Viet Nam)

Em la sinh vien dang chuan bi tot nghiep va rat yeu thich nganh Logistics. Em len mang tim thong tin de lam giau them kien thuc cua minh thi may man vao trang cua tien boi!


Em cam on tien boi rat nhieu vi da bo cong suc de tao dung mot trang web nhieu thong tin huu ich nhu vay!

Chuc tien boi luon thanh cong va gap nhieu may man!

Comments for Cam on rat nhieu nhung chia se cua tien boi !!!

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Nov 22, 2012
Rating
starstarstarstarstar
Cam on em
by: Long - webmaster

Gửi Trang

Cám ơn em đã ghé thăm & có lời chia sẻ, động viên. Một ngày không xa em cũng sẽ như vậy, hoặc còn làm tốt hơn.

Chúc em học tốt.

Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedInFree Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.