CẬP NHẬT LẠI DANH SÁCH ĐỘI TÀU CONTAINER

by Lê Hà Phương
(Hà nội, Việt nam)

Kính gửi bản quản trị trang vận tải container,


Hiện tại tôi thấy phần dữ liệu về đội tàu container Việt nam hiện đã quá cũ và sai lệch nhiều so với dữ liệu thực tế, đặc biệt là đội tàu container của Vinalines:
- Tàu Phú Tân đã chìm tháng 12, 2010.
- Tàu Phú Mỹ đã đổi tên thành tàu Dynamic và đã bán giải bản.
- Tàu Vn Sapphire cũng đã bán giải bản.

Đề nghị ban quản trị sớm chỉnh sửa để dữ liệu được cập nhật hơn.

Trân trọng!
Lê Hà Phương

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Liên hệ.Tham gia group
Thủ tục hải quan trên Facebook
 

để trao đổi và cập nhật thông tin
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedIn
This website is a product of Vinalogs Co., Ltd.:


Tham gia
Nhóm Thủ tục hải quan

để nhận thông tin cập nhật hàng ngày