Buồn quá

by Duy Thành
(Hải Phòng)

Em đọc tin này mà thấy buồn nhiều quá. Em nghĩ sau này em có như các anh không. Em thật sự thấy sợ rồi. Trước kia thì em rất muốn học nhanh nhanh để được lênh đênh như các anh. Nhưng bây giờ thì ngược lại. Em cầu mong cho các anh sẽ quay về cùng gia đình. Ông trời không cướp các anh đi đâu...

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedInFree Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.