Ai da quen???

by Leo
(HP)

Moi qua 2 thang ma duong nhu moi nguoi da quen di su ra di cua 24 con nguoi, quen di vu dam tau tham khoc nhat cua nganh hang hai Viet Nam.


Hai thang, va den bay gio van chua thay mot ket luan chinh thuc nao cua co quan chuc nang cong bo tren cac phuong tien thong tin dai chung. Duong nhu moi viec lien quan cung chim theo mat roi!!!

Ai la nguoi da quen??? Ai la nguoi con nho??? Va ai, ai van con co dieu bi mat nao do chua noi ra???....

Click here to post comments

Return to Tàu Phú Tân gặp nạn.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedInFree Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.