40 feet

by Đoan Thế Hùng
(Hồ Chí Minh - Việt Nam)

Xin hỏi có giới hạn kích thước hàng hóa để trong container theo chiều ngang không?

Comments for 40 feet

Average Rating starstarstarstar

Click here to add your own comments

Feb 29, 2012
Rating
starstarstarstar
Kích thước trong container
by: Long - webmaster

Gửi bạn Hùng,

Có giới hạn hàng hóa theo chiều ngang container, bởi nếu quá kích thước này thì không thể đưa hàng ra vào được. Kích thước hàng tối đa phải nhỏ hơn kích thước bên trong container, có chừa một khoảng cách hợp lý để di chuyển hàng.

Trân trọng
Long - webmaster

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kích thước container.
Download Danh sách Hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm cả địa chỉ, số điện thoại)

và nhận email chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực Vận tải containerThủ tục hải quan.

Vui lòng nhập đủ thông tin dưới đây.

* Thông tin bắt buộcTiếng Việt Tiếng Việt    English English
Download file Danh sách hãng tàu tại Hải Phòng
(gồm địa chỉ, điện thoại)

Join Us on the Web

Follow us on Facebook
Find Us on Twitter
Find Us on Google Plus
Find Us on Pinterest
Find Us on LinkedInFree Container Shipping Guys e-zine for monthly tips and shipping advices. Join now... 

Enter Your E-mail Address
Enter Your First Name (optional)
Then

Don't worry — your e-mail address is totally secure.
I promise to use it only to send you Shipping Container Guys.